SPECIFIKA PERSONÁLNÍ PRÁCE V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ

Title (EN): 
SPECIFICS OF PERSONNEL WORK IN REGIONAL EDUCATION
Vydání: 
Abstrakt: 
Manažerská funkce personalistika, označovaná také jako řízení a vedení lidí, má být nedílnou součástí práce všech vedoucí pedagogických pracovníků. Jejím základním cílem je i v regionálním školství zajistit pro organizaci dostatečný počet schopných a motivovaných pracovníků, vytvořit jim odpovídající pracovní podmínky a příležitosti k rozvoji a zajistit tak dosahování cílů na úrovni jednotlivců, pracovních týmů a řízené vzdělávací organizace. Úkoly, které musí vedoucí pedagogičtí pracovníci v oblasti personální práce plnit, jsou spojeny primárně s realizovanou koncepcí personálního managementu vzdělávací organizace, se zajištěním dílčích personálních procesů a nezbytné personální administrativy. To vše se děje v reálných podmínkách vnějšího a vnitřního prostředí školy nebo školského zařízení a v konkurenci nejen s dalšími organizacemi regionálního školství. Předkládaná studie je věnována především výkonu personálních procesů v regionálním školství z pohledu samotných vedoucích pracovníků. Přináší také dílčí srovnání s relevantními odbornými zdroji.
Abstract (EN): 
The managerial function of human resource management (also known as people management) should be an integral part of the work of all teaching professionals with managerial responsibilities. Its fundamental objective, also within a regional school system, is to provide for the organisation a sufficient number of capable and motivated employees, to create for them appropriate working conditions and development opportunities, thus ensuring the attainment of objectives at the level of individuals, teams and the managed educational organisation. The tasks to be fulfilled by managers of educational organisations in the field of human resource management (HRM) are connected primarily with the HRM strategy and policy of the educational organisation in question, with individual HRM processes and the necessary personnel administration. All this is taking place in real conditions of an external and internal environment of the school or school facility and in competition with other organisations of the regional school system and not only with them. The paper deals primarily with the performance of HRM processes within a regional school system from the perspective of the managers themselves. It provides also some comparisons with relevant specialised sources.