BLAHOBYT VE VYBRANÝCH REGIONECH ZEMÍ V4

Title (EN): 
WELL-BEING IN SELECTED REGIONS OF V4 COUNTRIES
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Uběhlo téměř třicet let od konce komunistického režimu a země východní a střední Evropy ušly od té doby velký kus cesty. Je jistě zajímavé se podívat na vybrané regiony V4, jak jsou na tom v porovnání mezi sebou v různých oblastech kvality života. Autorky pro tento článek vybraly čtyři podobné regiony - Jihozápad, Bratislava, Mazowieckie a Západní Zadunají, které se z mnoha hledisek mohly vyvíjet obdobně, např. vzdělávání, životní prostředí, ale jak ukázaly jednotlivé výsledky, je zde vidět i rozdílný trend v některých významných aspektech, jako např. oblast ochrany životního prostředí. Výrazně odlišné výsledky byly patrné i u ukazatele bydlení, kde hůře dopadl region Jihozápad. Je možné zmínit také oblast zdraví, kde podstatně horších výsledků dosáhl region Bratislavy. Cílem tohoto článku je popsat na uvedených čtyřech regionech vývoj osobní spokojenosti v uplynulých třiceti letech. Článek k této analýze využívá dostupné databáze OECD a EUROSTAT se specifikací na jednotlivé zkoumané oblasti a k nim přiřazené indikátory, které sledují trendy ať již pozitivním nebo negativním směrem u sledovaných regionů.
Abstract (EN): 
It has been almost thirty years since the end of the Communist regime, and the countries of Eastern and Central Europe have gone a long way. It is certainly interesting to look at selected V4 regions and compare them together in different areas of quality of life. The authors of this article have selected four similar regions - Southwest, Bratislava, Mazowieckie and Western Transdanubia, which could develop in many respects similarly, eg education, the environment, but as the results showed, there is a different trend in some important aspects such as the area of environmental protection. Significantly different results were also evident in the housing indicator, where the Southwest region was worse. It is also possible to mention the area of health, where the region of Bratislava was significantly worse. The aim of this article is to describe the development of personal satisfaction over the past thirty years in these four regions. The article uses the available OECD and EUROSTAT databases with specifications for individual surveyed areas and associated indicators that follow trends, either positive or negative, for the regions studied.