PREDAJ Z DVORA NA SLOVENSKU

Title (EN): 
YARD SALES IN SLOVAKIA
Vydání: 
Abstrakt: 
Priamy predaj prvotných produktov z dvora je príležitosťou pre miestnych producentov predať svoju produkciu za „spravodlivé ceny“ a pre spotrebiteľa a jeho rodinu zaistiť kvalitné, čerstvé a bezpečné potraviny. Táto obojstranne výhodná aktivita prináša lokalite ďalšie pozitívne efekty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Príspevok uvádza viaceré argumenty, ktoré podporujú túto iniciatívu. V niektorých krajinách sa priamy predaj produktov už intenzívne rozbehol a ujal. Na Slovensku sa vytvorili legislatívne podmienky pre priamy predaj malých množstiev prvotných produktov až v roku 2011. V tejto súvislosti sme sa v rámci príspevku detailnejšie zamerali na preskúmanie podmienok pre realizáciu predaja z dvora na Slovensku, organizačné zabezpečenie tejto aktivity, subjekty, ktoré sa môžu do priameho predaj zapojiť, formy distribúcie produktu. Skúmali sme aj postoje a názory spotrebiteľov a ich pripravenosť nakupovať produkty takouto formou. Zároveň sme identifikovali výhody a nevýhody priameho predaja produktov pre spotrebiteľa.
Abstract (EN): 
Direct sales of primary products are an opportunity for local producers to sell their products at "fair prices" and ensure quality, fresh and safe food for the consumer and his family. This mutually beneficial activity brings to the locals also other positive effects in the economic, social and environmental area. The article presents several arguments that support this initiative. In some countries, direct sales of products have already begun to intensify. In Slovakia, the legal conditions for the direct sale of small quantities of primary products were created in 2011. In this context, we have focused in detail on the review of the conditions for realization of yard sales in Slovakia, organization of this activity, subjects that can participate in direct sales and forms of product distribution. We also looked at the attitudes and views of consumers and their readiness to buy products this way. At the same time, we identified the advantages and disadvantages of direct sales of products to the consumer.