STRATEGICKÝ PLÁN OBCE RUDNÁ A JEHO VLIV NA BEZPEČNOST SÍDLA

Title (EN): 
STRATEGIC PLAN OF RUDNÁ TOWN AND ITS EFFECT ON SECURITY OF THE SETTLEMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem práce bylo je identifikovat prostřednictvím upravené bodové polo-kvantitativní metody „PNH“ bezpečnostní rizika a krizové situace na vybraném příkladu obce Rudná. Dále ověřit smysl přijatých opatření ze strategického plánu. Následně jsou zde uvedena přijatá opatření na základě strategického plánu, jsou zde analyzovány relevantní hrozby a identifikace rizik, která z nich pramení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů a popis problematiky, která úzce souvisí s analýzou rizik či strategickým plánováním. V praktické části jsou definovány hrozby s následným vyhodnocením nebezpečí na základě vybrané metody. Město Rudná se dle zjištění na základě vybrané metody jeví jako bezpečné místo vhodné pro žití a vybranou metodu lze doporučit pro případná další šetření obdobných situací v dalších městech a obcích.
Abstract (EN): 
The aim of the work was to identify the security risks and crisis situations on a selected example of municipality Rudná through the modified point-quantitative method "PNH". Then, to verify the meaning of the measures taken from the strategic plan. Subsequently, the actions taken on the basis of the strategic plan are presented, the relevant threats and the identification of the risks that arise from them are analyzed here. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on the description of basic concepts and the description of the problems, which are closely related to the risk analysis or strategic planning. In the practical part, threats are defined with a subsequent hazard assessment based on the chosen method. Based on the chosen method, the municipality Rudná appears to be a safe place suitable for living and the selected method can be recommended for possible further investigation of similar situations in other towns and municipalities