VÝKON KOMPETENCIÍ OBCÍ NA ÚSEKU STAVEBNÉHO PORIADKU V SR A ČR PO REFORME VEREJNEJ SPRÁVY

Title (EN): 
THE PERFORMANCE OF MUNICIPAL COMPETENCES IN THE BUILDING ORDER SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC AND IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE REFORM OF PUBLIC ADMINISTRATION
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem článku bylo prozkoumat přenos stavebních kompetencí státní správy do samosprávy ve Slovenské (SR) a České republice (ČR) a jejich financování z veřejně dosažitelných dat v obou zemích. Po jejich rozpadu v roce 1993 následovala reforma veřejné správy v obou zemích. V SR podle zákona č. 416/2001 sb. musí všechny obce splnit všechny povinnosti. Díky tomuto náročnému problému musí všechny individuální obce spolupracovat mezi sebou na základě smlouvy z §20 zákona č. 369/1990 sb. a vytvořit tzv. spojené stavební úřady (189) a ostatní plní stavební povinnosti samostatně. V ČR jsou stavební úřady zaveden v obcích II. a III. kategorie - obce s přenesenými obecními pravomocmi a obce s rozšířenými pravomocemi podle zákona č. 314/2002 sb. Od osobního managementu obecních úřadů je očekáváno, že budou vykonávat své pracovní povinnosti na vysoké úrovni, vzhledem k jejich vyššímu vzdělání stanoveného zákonem. Obce v obou zemích jsou podporovány státními dotacemi za plnění stavebních povinností na základě jiného plánu. Porovnáváním množství státních dotací vydaných na výstavbu na příkladu z obou zemí - Nitranský a Pardubický kraj, byly nalezeny významné rozdíly. Došli jsme k závěru že v SR jsou stavební způsobilosti poddimenzovány. Reforma samosprávy by měla pokračovat.
Abstract (EN): 
The aim of the paper was to investigate the transfer of building competences from state authorities to self-government in the Slovak Republic (SR) and the Czech Republic (CZ) and their financing from publicly available data in both states. Reform of public administration in both states after their dissolution in 1993, continued. In SR, by Act No. 416/2001 Coll., all municipalities have to perform all competencies. Due to this difficult issue, the individual municipalities cooperate with each other on the basis of contract, provided in § 20 of the Act No. 369/1990 Coll. and create so called joint building offices (189) and the rest ones perform the building competences individually (278). In CZ, building offices (697) are established at municipalities of II. and III. categories - municipalities with delegated municipal authority and municipalities with extended competence, according to the Act No. 314/2002 Coll. Personnel management of municipal offices are expected to perform their work on a high level based on their higher education, stipulated by law. Municipalities in both states, are supported by state subsidies for performing the building competencies based on different scheme. By comparing the amount of state subsidies provided for the building order in two samples of both states - Nitra and Pardubice regions, significant differences were found. We came to the conclusion of the financial under-dimensioning of building competence in SR. The reform of self-government should continue.