TYPOLOGIE SÍDEL ZEJMÉNA S OHLEDEM NA VLIV KLIMATU

Title (EN): 
URBAN PATTERN TYPOLOGY MAINLY FROM CLIME INFLUENCE POINT OF VIEW
Vydání: 
Abstrakt: 
Každé sídlo má celou řadu charakteristik, z nichž jednou z nejdůležitějších je jeho poloha v krajině a prostoru obecně. Poloha má význam již při zakládání sídla, a je-li správně zvolena, umožňuje příznivý rozvoj sídla, v opačném případě vede ke stagnaci, přemístění nebo dokonce zániku sídla. Cílem práce proto bude rozbor základní přístupů k typologii sídel z pohledu jejich vazby na krajinu a životní prostředí a návrh doplnění nového členění z pohledu klimatu resp. dopadů změny klimatu na sídla. Práce je založena na kombinaci analytických a syntetických metod vycházejících jak ze studia odborné literatury, tak z metod terénního výzkumu, zejm. pozorování.
Abstract (EN): 
Every residency has a whole set of characteristics, and one of the most important characteristics is a location in region and in a space in general. Location has a value even during foundation of the residency, and when it is chosen correctly, it allows positive development of the residency, in opposite case it causes stagnation, relocation or even destruction of the residency. The goal of this study will be analysis of basic accesses to typology of residencies from the perspective of their link to landscape and environment, and proposal of addition of new division from the perspective of climate, resp. impacts of climate change on residencies. The study is based on combination of analytic and synthetic methods, based on studying of professional literature and methods from field research, especially observation.