PROMĚNY „RUSKÝCH“ KARLOVÝCH VARŮ: AKTUÁLNÍ TRENDY V MIGRACI, ZAHRANIČNÍCH INVESTICÍCH A CESTOVNÍM RUCHU

Title (EN): 
TRANSFORMATION OF „RUSSIAN“ KARLOVY VARY: CURRENT TRENDS IN MIGRATION, FOREIGN INVESTMENT AND TOURISM
Vydání: 
Abstrakt: 
Karlovy Vary jsou v posledních třech desetiletích hlavní cílovou destinací pro Rusy v Česku (mimo Prahu) z hlediska rezidenční, investiční i turistické atraktivity. V důsledku přítomnosti cizích obyvatel, podnikatelů a turistů došlo ke změnám, které zasahují do nejrůznějších sfér života města. Jmenovat můžeme složení populace podle občanství, majetkovou strukturu nemovitostí, jejich fyzický stav a využití, či návštěvnost lokality a s ní spjaté zaměření místní ekonomiky. Dosavadní stav byl výrazně ovlivněn dvěma zásadními událostmi nedávné doby – ekonomickou krizí (2008) a ruskou agresí vůči Ukrajině (2014). Příspěvek si klade za cíl nastínit vývoj fenoménů internacionalizace, investičních strategií cizinců a cestovního ruchu ve městě s časovým odstupem od zmíněných událostí. Je založen na analýze dat ze statistických registrů a dlouhodobém terénním výzkumu v lokalitě. Výsledky ukazují, že ve zkoumaném období došlo k významným změnám trendů, konkrétně úbytku počtů ruskojazyčných rezidentů, turistů i investorů.
Abstract (EN): 
In the last three decades, Karlovy Vary has been the main destination for Russians in Czechia (besides Prague) in terms of residential, investment and tourist attractiveness. This has affected many aspects of its life. Presence of foreign inhabitants, businessmen and tourists change the composition of the population according to citizenship, property structure of real estates, their physical condition and use, or international tourism and the related orientation of local economic activities. However, the current situation may have been significantly affected by two important events – the world economic crisis (2008) and the Russian aggression against Ukraine (2014). The paper aims to investigate the development of internationalization, investment strategies of foreigners and international tourism in the city with a time distance from the mentioned events. It is based on the analysis of statistical data and long-term field research. The results suggest that significant changes have been happening during the studied period, e. g the decline in the number of Russian-speaking residents, tourists and investors.