MEDZIOBECNÁ SPOLUPRÁCA AKO NÁSTROJ ZODPOVEDNÉHO RIEŠENIA PROBLÉMOV MALÝCH OBCÍ

Title (EN): 
INTERMUNICIPAL COOPERATION AS AN INSTRUMENT OF RESPONSIBLE SOLUTION TO THE PROBLEMS OF SMALL MUNICIPALITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Medziobecná spolupráca je veľkou výzvou a nástrojom vedúcim k efektívnejšiemu a účelnejšiemu uspokojovaniu heterogénnych potrieb obyvateľov miest a obcí. Výkonom samosprávnych funkcií, vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja smeruje každé mesto a obec k určitej úrovni resp. kvalite života. Ak chceme zmeniť súčasné negatívne trendy a postoje ľudí k otázkam verejného života, ako aj k zhoršovaniu vzťahov medzi predstaviteľmi obcí a ich obyvateľov, je dôležité začať od základných hodnôt spolunažívania. Obecná samospráva má na to svoje inštitúcie, nástroje, zdroje, postupy a občanov. Dôležité je hľadať paralely aj medzi rôznymi nástrojmi, systémami a riešeniami iných miestnych samospráv doma a v zahraničí. Cieľom vedeckého príspevku je identifikovať postoj k medziobecnej spolupráci predstaviteľmi samospráv a načrtnúť možný spôsob zodpovedného riešenia problémov malých obcí. Cieľ príspevku vyústil do 4 výskumných otázok, na zodpovedanie ktorých bol vykonaný primárny výskum. Jeho výsledky boli spracované vedeckými metódami bližšie špecifikovanými v texte.
Abstract (EN): 
Inter-municipal cooperation is a great challenge and a tool leading to more efficient and effective satisfaction of heterogeneous needs of the inhabitants of towns and villages. Through the performance of self-governing functions, the interaction of social, health, economic and environmental conditions related to human and social development, each city and municipality directs to a certain level or. quality of life. If we want to change the current negative trends and 2 attitudes of people to issues of public life, as well as to the deterioration of relations between the representatives of municipalities and their inhabitants, it is important to start from the basic values of coexistence. Municipal self-government has its institutions, tools, resources, procedures and citizens for this. It is also important to find parallels between the various tools, systems and solutions of other local governments at home and abroad. The aim of the scientific contribution is to identify the attitude to inter-municipal cooperation by the representatives of local governments and to outline a possible way of responsibly solving the problems of small municipalities. The aim of the paper resulted in 4 research questions, to which the primary research was conducted. Its results were processed by scientific methods specified in more detail in the text