MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU NA ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ

Title (EN): 
POSSIBILITIES FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF RAINWATER IN URBAN DEVELOPMENT AREAS
Vydání: 
Abstrakt: 
Abstrakt: Článek nastiňuje možná opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou vybraných funkčních areálech rozvojových ploch, tj. ploch individuálního bydlení; hromadného bydlení; výroby a skladování; občanského vybavení či rekreace a sportovních zařízení. V textu jsou komentovány možné nástroje pro veřejnou správu: územně-technická řešení s ohledem na geografické podmínky lokalit, ale také nástroje regulační, ekonomické a etické. Pozornost je věnována technickým, ekonomickým a environmentálním parametrům opatření. Nedílnou součástí příspěvku je diskuse nad specifiky přístupů hospodaření se srážkovou vodou na jednotlivých funkčních typech rozvojových ploch, včetně prezentace návrhu jejich třídění v katalogu opatření. Celý doporučený postup s využitím katalogu je vyvíjen a ověřován na pilotních lokalitách, které byly pro tento účel definovány a jsou rovněž blíže představeny v příspěvku.
Abstract (EN): 
The article outlines possible measures for efficient management of rainwater in larger functional areas of development areas, i.e., areas of individual housing; mass housing; 2 production and storage; civic amenities or recreation and sports facilities. The text comments on possible tools for public management: spatial and technical solutions regarding the geographical conditions of the sites, but also regulatory, economic, and ethical tools. Attention is paid to the technical, economic, and environmental parameters of the measures. An integral part of the paper is a discussion of the specifics of rainwater management approaches on individual functional types of development sites, including a presentation of a proposal for their classification in a catalogue of measures. The whole recommended approach using the catalogue is being developed and tested on pilot sites that have been defined for this purpose and are also presented in more detail in the paper.