VÝSTUPY Z MAPOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V OBCÍCH S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Title (EN): 
OUTPUTS FROM MAPPING THE BUSINESS ENVIRONMENT IN MUNICIPALITIES WITH AN AUTHORIZED MUNICIPAL OFFICE
Vydání: 
Abstrakt: 
Na přelomu let 2021 a 2022 realizovala agentura CzechInvest s přispěním autora článku unikátní sběr dat mající za cíl zmapovat stav lokálních ekonomik v obcích s pověřeným obecním úřadem. Formou polostrukturovaných rozhovorů byla data sbírána od volených reprezentantů jednotlivých municipalit. Sledovanými oblastmi byly podpora podnikání, průmyslové nemovitosti, lokální trh práce, financování projektů, meziobecní spolupráce, smart city a inovativní zadávání veřejných zakázek. Na základě získaných dat byla vytvořena metodika chytré lokalizace investic, kterou může stát naplňovat skrze systém investičních pobídek. Cílem článku je seznámit čtenáře s výsledky mapování podnikatelského prostředí.
Abstract (EN): 
At the turn of 2021 and 2022, the CzechInvest agency, with the contribution of the author of this article, carried out a unique data collection in the Czech Republic with the aim of mapping the state of local economies in municipalities with an authorized municipal office. Data were collected from elected representatives of the municipalities in the form of semi-structured interviews. The monitored areas were business support, industrial properties, the local labor market, project financing, inter-municipal cooperation, smart cities and innovative public procurement. Based on the data obtained in this way, a methodology for the smart localization of investments has been created, which the country can implement through a system of investment incentives. The aim of the article is to acquaint the reader with the results of mapping the business environment.