ANALÝZA NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI V ČESKÉ REPUBLICE, NĚMECKU A RAKOUSKU

Title (EN): 
ANALYSIS OF RURAL SPATIAL PLANNING TOOLS AT THE NATIONAL LEVEL IN THE CZECH REPUBLIC, GERMANY AND AUSTRIA
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá výzkumem celostátních nástrojů územního plánování venkovských oblastí. Přes snahu o plánování a regulaci využití území se současné venkovské oblasti v České republice stále potýkají s problémy vyplývajícími z nezvládnuté suburbanizace, nevyváženého rozvoje nebo nezajištěné infrastruktury a nejsou tak připraveny na aktuální výzvy územního rozvoje. Tyto problémy venkovských oblastí jsou patrné především ve srovnání se zahraničními příklady. Článek porovnává současné nástroje územního plánování na národní úrovni v České republice, Německu a Rakousku. Na národní úrovni jsou vytvářeny strategické rámce, koncepce, priority a zásady, které poskytují ústřední reference pro formulaci nástrojů územního plánování nižší úrovně. Podrobná analýza celostátních nástrojů územního plánování v Německu a Rakousku, jejich slovní popis a srovnání s Českou republikou poskytuje základní přehled o strategické části územního plánování venkovských oblastí v těchto zemích.
Abstract (EN): 
The paper deals with research on national rural spatial planning tools. Despite efforts to plan and regulate land use, contemporary rural areas in the Czech Republic still face problems resulting from unmanaged suburbanization, unbalanced development or unsecured infrastructure and are thus not prepared for current spatial development challenges. These problems in rural areas are particularly evident in comparison with foreign examples. The paper compares the current spatial planning tools at the national level in the Czech Republic, Germany and Austria. Strategic frameworks, concepts, priorities and principles are developed at the national level, which provide central references for the formulation of lower-level spatial planning tools. A detailed analysis of the national spatial planning tools in Germany and Austria, their verbal description and comparison with the Czech Republic provides a basic overview of the strategic part of rural spatial planning in these countries.