EUROPEAN GREEN DEAL: VÝZVY PRO MANAGEMENT DLE VÝSLEDKŮ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY

Title (EN): 
EUROPEAN GREEN DEAL: CHALLENGES FOR MANAGEMENT BASED ON BIBLIOMETRIC ANALYSIS RESULTS
Vydání: 
Abstrakt: 
Enormní poškozování životního prostředí vede ke snahám o jeho ochranou a nastavení principů udržitelného hospodářství. V rámci EU byl přejat roce 2019 European Green Deal. Cílem článku je na základě bibliometrické analýzy identifikovat oblasti vědeckého výzkumu v rámci, kterých je řešena problematika řízení European Green Dealu. Nejvíce publikací je směřováno do oblasti enviromentálních věd a pouze méně než 11 % do oblasti ekonomické, i přes to, že se jedná o projekt s výrazným dopadem na hospodářství v celé EU. Jako nejvýznamnější byly identifikovány časopisy Sustainability a Energies. Bylo zde uveřejněno 28 % (Web of science) a 39 % (Scopus) všech publikací vztahujících se k danému tématu. European Green Deal by měl být nástrojem inovací manažerských aktivit, který zvyšuje kredit firmy a současně udržitelný rozvoj společnosti.
Abstract (EN): 
Enormous environmental degradation leads to efforts to protect the environment and to set up sustainable economic principles. Within the EU, the 2019 European Green Deal has been adopted. The aim of this article is to identify, based on a bibliometric analysis, the areas of scientific research within which the management of the European Green Deal is addressed. Most publications are directed to the environmental sciences and only less than 11% to the economic field, even though this is a project with a significant impact on the economy across the EU. The journals Sustainability and Energies were identified as the most relevant. They accounted for 28% (Web of science) and 39% (Scopus) of all publications related to the topic. The European Green Deal should be a tool for management innovation that enhances the credit of the company and at the same time the sustainable development of society.