Články autora

S vírou, že vysokoškolští učitelé patří k těm profesionálům, kteří mohou prostřednictvím dosahování vyšší úrovně kvality výuky významným způsobem posílit motivaci studentů k učení a poznávání, podpořit rozvoj jejich znalostí, dovedností, a také kladně ovlivnit jejich emoce i postoje, předkládáme čtenářům nejen ze široké akademické obce článek, jehož autorka si bere do hledáčku své pedagogické kroky, jež učinila ve prospěch záměrné aplikace konstruktivistických principů do výuky v době koronavirové pandemie. Nehledě na nucený přechod do online výuky chtěla zajistit pro studenty takové podmínky, aby mohli aktivně „konstruovat“ vlastní učení a zároveň byli motivováni důvěrou ve své schopnosti potřebné k překonání krizových období. V článku zkoumá pomocí metody akčního výzkumu výukové situace, které v rámci reflexe vystavila analytickému procesu, s cílem přesvědčit učitele napříč vysokoškolskými obory, univerzitami i regiony o významu tvorby alternativních návrhů. Na základě výsledků předkládá vhledy do didaktických kazuistik s inspirativním přesahem ke změnám zaměřeným na aktivizaci studentů.
Current "performance-oriented" management practice cannot see day-to-day management issues in a broader context. In many organizations, there can be seen an obvious worry or unwillingness of many managers to apply combinations of different leadership styles to deal with both the unique and routine management challenges of the organization and its people. The article aims to discuss management skills and leadership styles important for the success of managers and to provide an opportunity to better understand the need for systematic learning and development to achieve desired changes in managers’ attitudes and behavior. The article is based on the analysis of scientific texts related to the behaviors and actions of managers and also on personal experience and observation of management practice. The article presents general theoretical and practical management and leadership concepts in both traditional and nontraditional contexts.