Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji

Odborná konference konaná na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze

Dne 25. února 2013, v tučné a čerstvé sněhové přikrývce, proběhla v sídle Vysoké školy regionálního rozvoje (VŠRR) v Praze, konference k aktuálním tématům regionálního rozvoje s názvem Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji. Konference se i přes jistou nepřízeň počasí zúčastnilo asi 35 hostů a posluchačů. Po úvodním slovu ing. V. Kupky CSc. (vedoucího Katedry regionálního rozvoje) a rektorky VŠRR doc. ing. H. Bartošové CSc. v rámci prvního bloku přednášek přednesli své referáty RNDr. J. Postránecký z Ministerstva pro místní rozvoj, který přiblížil aktuální úkoly pro rozvoj regionální politiky v České republice, včetně podkladů vyhotovených na základě sledování indikátorů a unijních programů. Další dva referáty byly zaměřeny již praktičtěji, ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Ing. L. Macka přednesl informaci a rozbor programů realizovaných bankou pro oživení regionálního rozvoje a Ing. V. Kupka, CSc. přinesl velmi dobře orientovaný referát o nezaměstnanosti její struktuře a příčinách při současném vývoji v ČR. Na závěr prvního bloku referátů pak přinesl Ing. M. Jetmar (VŠRR) a Ing. J. Hužera (RRA Stč. kraje) podnětný referát k Významu a stávajícímu postavení ORP ve strukturách pro regionální rozvoj v ČR.

Odpolední blok po přestávce byl již orientován na referáty se zahraničními tématy, a to dvou referujících dam o Regionálních pobídkách pro rozvoj kreativity na Slovensku v rámci podpory zaměstnanosti a o Tvořivosti a schopnostech konkurence u venkovských regionů (doc. ing. V. Petrášová a Ing. J. Beresecká, obě ze Slovenskej polnohospodárskej univerzity v Nitre). Na závěr druhého bloku pak přednesl zajímavý referát Mgr. M. Pondělíček (VŠRR) o Rozvoji Saigonu/Ho-Chi-Minh City jako klíčového přístavu jihovýchodní Asie, kde byly shrnuty některé zajímavé trendy současnosti při rozvoji města a jeho vnější skořápky v podobě suburbánního prstence, propojeného dopravou. Konferenci uzavřel, kromě závěrečného slova paní rektorky VŠRR doc. H. Bartošové finální referát Mgr. E. Vaňkové (z Katedry sociální geografeie, Přírodovědecké fakulty UK Praha), která hledala v rámci rozsáhlých šetřeních Podmíněnosti rozvoje vnitřních periferií z hlediska sociálních struktur a použila k tomu území Manětínska, které ovšem v rámci výzkumu dopadlo velmi dobře na rozdíl od sousedního Žluticka a Tepelska.

Celkově lze shrnout, že i konference s mezinárodní účastí a menším rozsahem referátů může přinést osvěžující poznatky k novým bádáním a výzkumu regionálního rozvoje, protože v daném a vymezeném času padla řada podnětných a zajímavých názorů na problémy regionálního rozvoje v současnosti.

Příspěvky budou shrnuty ve sborníku konference se stejným názvem tedy „Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji“, který je připravován k vydání na VŠRR v průběhu roku 2013. Informaci o vydání sborníku přineseme opět v odborných sděleních.

Mgr. Michael Pondělíček