Konference GIS v plánování měst a regionů

Dne 15.9.2016 se v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze (VŠRR) konal již 2. ročník konference „GIS v plánování měst a regionů“ (GISPLAN 2016). Akci organizovala VŠRR ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Ambicí konference bylo představit některé nové trendy v geoinformačních technologiích a postupech, aplikovatelných v regionálním plánování. Akci zahájil rektor VŠRR Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. a předseda CAGI Ing. Karel Janečka, Ph.D.
Tomu odpovídala i řešená témata, mj. novinky na úseku územního plánování, kde byly prezentovány změny v novele stavebního zákona na úseku územního plánování a příprava standardizace výstupů územních plánů při jejich zpracování v prostředí GIS. Územně analytické podklady „slaví“ 10 let od jejich uvedení do praxe – na místě bylo zamyšlení o jejich kvalitách a funkci v rozhodovacím procesu. V rámci konference byla též představena metodika analýzy a vyhodnocení obsahu ÚAP krajů a zajímavá technologie hodnocení přehlednosti územních plánů pomocí eye-trackingu.
„Aplikační“ blok byl zastoupen prezentací webové aplikace pro sběr hodnot a problémů v území pro ÚAP a předvedením „chytrého“ aplikačního prostředí pro analýzy v řešeném území. Nechyběla též analýza veřejných prostorů z hlediska bezpečnosti chodců před možným pádem stromu. Zpětnou vazbu obyvatel a návštěvníků města pomáhají zajišťovat tzv. pocitové mapy, jejichž výstupy mohou být velice důležitým vstupem do procesu územního plánování. Jak se město vyrovnává s potřebami zdravotně postižených občanů, zjistíme v interaktivní mapě bariér.
Protože tvorba územně plánovací dokumentace se neobejde bez kvalitních podkladů, byly představeny novinky a změny v poskytování údajů z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nové technologie v oblasti tvorby a aktualizace databáze dopravního značení, ale i problémy se získáváním vstupních dat prezentovala firma, orientující se na rozvoj navigačních systémů. A pokud ještě zůstaneme u dopravní infrastruktury, nelze zapomenout na seznámení se s geografickým informačním systémem Státní plavební správy.
Konferenci navštívilo 94 účastníků a struktura odpovídala cílům, kterými jsou mimo jiné, snaha vytvořit platformu pro dialog mezi tvůrci koncepčních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje, realizátory a odborníky z oblasti geoinformatiky, kteří mohou při tomto snažení pomoci (62 účastníků z veřejné správy, 12 vysokoškolských pedagogů a studentů, 20 pracovníků odborných firem a projekčních kanceláří).
Sponzory konference byly renomované firmy z oblasti geoinformatiky GEPRO, s.r.o. a HEXAGON Safety & Infrastructure, mediálními partnery byli: Komunitní webový project GIS Portal, odborný recenzovaný časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, informační rozcestník Geoinformace a oborový časopis Zeměměřič.

Důležité odkazy:
• Webová stránka konference: http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2016?show=p...
• Program konference s odkazy na jednotlivé prezentace: http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2016?show=p...

V Praze dne 20.9.2016
Za programový výbor konference Ing. Pavel Struha