Konference Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize

Ve dnech 2. – 3. října 2014 se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní odborná konference „Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize“. Konference navázala na obdobný projekt realizovaný v loňském roce s názvem Okamžiky proměny. Pořadateli konference byli Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Civitas per populi o.p.s. Partnerem konference byla Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice. Konference se vytkla za cíl zaměřit se na nenahraditelný potenciál zeleně ve městech a v příměstské krajině. Na konferenci se sešlo přes 50 odborníků v oblasti zahradní architektury, urbanismu a krajinotvorby, ale také historikové umění a zástupci měst.

Konference byla rozdělena na dva programově zcela odlišné dva dny. První den byl věnován referátům a diskusi a druhý den odborným exkurzím. Připraveny byly tři trasy - Historická zeleň centra města, Městská a příměstská zeleň Hradce Králové a Po zeleném okruhu města na kole.

Konferenci zahájil úvodním slovem emeritní děkan Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity doc. Ing. Petr Kučera, CSc. a za pořadatele Mgr. Lenka Jaklová. Vlastní program byl rozdělen do čtyř tematických bloků. Úvodní blok s názvem Význam zeleně pro kvalitu života města odstartoval doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici referátem na téma Systémy zeleně a kvalita života. Zcela odlišný pohled na danou problematiku pak přinesl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. z Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze, jehož příspěvek se zamýšlel nad Zelení měst a její úlohou ve světle klimatické změny. První sekci zakončila Ing. arch. Lenka Zídková, předsedkyně představenstva a.s. Městské lesy Hradec Králové referátem zaměřeným na Význam městských lesů pro život obyvatel v Hradci Králové. Druhá dopolední sekce se věnovala historické retrospektivě zeleně ve městech. Historik umění Mgr. Ladislav Zikmund-Lender z Národního památkového ústavu vyzdvihl roli Františka Thomayera pro rozvoj městské zeleně nejen v Hradci Králové v 1. polovině 20. století. Tematicky na něj navázal Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru Památkové péče města Hradce Králové, když zhodnotil Okrašlovací hnutí v Hradci Králové v 1. polovině 20. století i doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z Vysoké školy regionálního rozvoje, která pohovořila o Proměnách zeleně v ulicích centra Hradce Králové. Dopolední část pak zakončil Bc. Michal Kurz z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy referátem na téma Sokolský ostrov v Českých Budějovicích a spory o jeho budoucnost v letech 1912 – 1915.

Odpolední část pak byla rozdělena na dva tematicky komplementární bloky, kdy ten první se zabýval teoretickými aspekty městské zeleně a druhý zelení mezi teorií a praxí. Teoretickou část zahájili Ing. Lukáš Štefl ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici představením závěrů své disertační práce na téma Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně, na kterého navázal doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. zastupující stejnou instituci obecně teoretickým referátem zamýšlejícím se nad Přírodní infrastrukturou území v organismu města. Ing. Eva Sojková a Ing. Michaela Glosová pak představili aktuální práci vznikající ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví na téma Typologie zeleně veřejných prostorů historických jader měst na příkladu MPZ Středočeského kraje. Poslední blok se pak věnoval, jak již bylo řečeno, zeleni mezi teorií a praxí. Vystoupil v něm Ing. arch. Pavel Zadrobílek z královéhradeckého atelieru Žárovka architekti s praktickou ukázkou vloni zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové a Ing. Dana Kolková z Odboru hlavního architekta města Hradce Králové, která představila Zeleň města Hradce Králové - současnost a vize. Poslední referát připadl na doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupku, Ph.D., který se vrátil k historické retrospektivě referátem Sady v hradebním okruhu – Vídeň vs. Praha.

Byť se všichni účastníci konference shodli na tom, že zeleň je neoddiskutovatelně významnou kvalitou pro město, každá profese vnímala tuto kvalitu jinde a někdy i vzájemně protichůdně. Následovala proto velmi bohatá neformální diskuse, která byla velice přínosná. Všechny referáty, které na konferenci zazněly, jsou obsahem konferenčního sborníku, který je volně dostupný na internetu pod odkazem: http://www.regionalnirozvoj.eu/201402/201402-kompletni-vydani.

Doufejme, že pořadatelé splní své předsevzetí a pozvou odbornou veřejnost i v příštím roce na další zajímavou konferenci na téma „Proměny“.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.