Efektivita veřejných prostředků vynaložených na podporu místních agend 21 v České republice

Title (EN): 
Effectiveness of public funds spent to support local Agenda 21 in the Czech Republic
Abstrakt: 
Diplomová práce se zabývá problematikou efektivnosti veřejných prostředků vynaložených na podporu nejúspěšnějších místních Agend 21 v České republice, tedy municipalit spadajících do kategorie „B“. Práce zkoumá pět z těchto municipalit, konkrétně obce Kopřivnici, Chrudim, Litoměřice, Vsetín a městskou část Praha - Libuš. Pozornost je věnována problematice financování a měření efektivnosti na základě zejména environmentálních, ale i dalších indikátorů. Cílem práce je pak zjistit, zda jsou vynakládané veřejné prostředky na podporu místních Agend 21 efektivní z pohledu zlepšování stavu životního prostředí, zvyšování bezpečnosti v daných městech a růstu spokojenosti občanů.
Abstract (EN): 
This thesis deals with the effectiveness of public funds spent in support of the most successful Local Agenda 21 in the Czech Republic, i.e. municipalities belonging to the category “B”. The thesis examines five of these municipalities, namely community Kopřivnice, Chrudim, Litoměřice, Vsetín and Praha - Libuš. Attention is paid to the financing and efficiency measurement based on the particular environmental, as well as other indicators. The goal is then to determine whether public funds spent to support Local Agenda 21 are effective in terms of improving the environment, increasing safety in these cities and the growing citizen satisfaction.