Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně

Title (EN): 
Assessment Indicators of Urban Greenery Quality
Vydání: 
Abstrakt: 
Současný vývoj v problematice udržitelného rozvoje a v péči o urbánní prostředí směřuje ke stále sofistikovanějšímu monitoringu a vyhodnocování stavu jednotlivých složek prostředí pomocí různých indikátorů. Indikátory jsou využívány nejen k hodnocení stávajícího stavu, ale stávají se i podkladem pro další plánovací a rozhodovací procesy. Významné uplatnění nalézají ve sledování změn v čase a dále pak v možnosti vzájemného porovnání objektů, měst, apod. Pro systémový management sídelní zeleně roste potřeba hodnotících indikátorů stavu a kvality zeleně. Každá hierarchická úroveň systému zeleně vyžaduje ke svému posouzení jinou skladbu hodnotících indikátorů a sledovaných parametrů. Příspěvek navrhuje, popisuje a demonstruje možnosti využití jednotlivých indikátorů hodnotících systém sídelní zeleně na příkladu vybraných městských obvodů města Ostravy. Pozornost je věnována především hodnocení prostorových parametrů systému zeleně a jeho skladebných částí.
Abstract (EN): 
Current development in sustainable development issues and in the field of care for urban environment heads towards more sophisticated monitoring and assessment of the state of environment components using various indicators. These indicators are used not only to assess the current state, but also become the basis for further planning and decision-making processes. Indicators are greatly applied in monitoring changes over time and also in the possibility of mutual comparisons of objects, cities, etc. System management of urban greenery increasingly requires assessment indicators of urban greenery state and quality. Each hierarchical level of urban greenery requires a different composition of assessment indicators and monitored parameters for its assessment. This paper proposes, describes and demonstrates the use of individual indicators that assess the system of urban greenery on example of selected urban districts of the City of Ostrava. Attention is paid to the assessment of spatial parameters of the urban greenery system and its structural parts.