Sady v hradebním okruhu – Vídeň vs. Praha

Title (EN): 
Orchards in the Area of the Fortification Vienna vs. Prague
Vydání: 
Abstrakt: 
Typickou polohou pro vznik veřejné městské zeleně se v 19. století stal hradební okruh, především u měst, která teprve v té době odstraňovala hradby. Tento článek popisuje dva rozdílné příklady plánování a výstavby hradebního okruhu po odstranění hradeb, a to Vídeň a Prahu. Vídeň přistoupila k řešení pomocí velkolepého plánovacího procesu, který stál na třech pilířích: anonymní mezinárodní soutěži, komisi složené ze širokého spektra odborníků a fondu pro rozšiřování města, který projekt financoval. Výsledkem je úspěšná realizace reprezentativní Ringstraße s mnoha parky. Na druhé straně stojí Praha, která tuto šanci, kterou řada měst využila, více či méně promarnila. Místo okružního systému zeleně zde vzniklo několik jednotlivých parků, které z velké části vzaly za své v průběhu 20. století. Článek osvětluje příčiny odlišného vývoje obou měst a zcela rozdílných výsledků.
Abstract (EN): 
A typical location for the development of public green areas became in the 19th century a fortification circuit, especially in cities just removing the walls. This article describes two different examples of planning and planting public parks in the area of the fortification circuit after removing the walls – Vienna and Prague. Vienna had chosen grand planning process, which stood on three pillars: anonymous international competition, committee composed of a broad spectrum of experts and fund for the expansion of the city, which subsidised the project. That resulted in the successful implementation of a representative Ringstraße with its many parks. On the other side is Prague, which had missed this chance. Instead of the circuit system of public greenery, only several individual parks were established and most of them destroyed in the 20th century. Article explains different causes of development of both cities and their completely different results.