Zeleň měst a její úloha ve světle klimatické změny

Title (EN): 
City Greenery and Its Role in the Clime Change
Vydání: 
Abstrakt: 
Zeleň ve veřejném prostoru je vnímána jako zásadní prvek tváře měst a její vlastnosti jsou přijímány automaticky jako pozitivní. Negativní vlivy zeleně v městském prostoru, kromě alergií nejsou akcentovány v úvahách urbanistů prakticky vůbec. Ovlivnění prostředí rostlinstvem v intravilánu měst zejména nyní, v době probíhající klimatické změny je ovšem podstatné, a jak pozitivní tak negativní se zesiluje, stejně jako s tím spojené náklady na péči. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o vlivech zeleně a o klimatické změně v ČR a pokouší se odhadnout, kde bude nutno náklady pro udržení pozitivních funkcí městské zeleně v budoucnosti zvýšit.
Abstract (EN): 
The greenery in the public space is understand as important part of city image and its attributes are automatically accepted as positive. There is no accented the negative impact of city greenery (excepting allergies) in calculation of urban planners. The impact of greenery in urban area is important mainly now where the process of clime change running. The positive as well as negative impact grows rapidly including the costs dedicated into greenery maintenance. The paper summarizes contemporary knowledge about impact of city greenery and about clime change in the Czech Republic and try to predict where will be necessary to increase the expenditures for sustainment of positive function of city greenery.