Integrovaná územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. Příprava na dotační období EU 2014-2020

Title (EN): 
Integrated Territorial Investments of the Agglomeration of Hradec Kralove and Pardubice. Preparation for the Programming Period 2014-2020
Abstrakt: 
Integrovaná územní investice představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti. Integrovaná územní investice se zaměřuje na konkrétní oblasti rozvoje a pomáhá uplatnit nevyužitý potenciál na městské i místní úrovni a předpokládá se, že se v rámci ní budou realizovat převážně větší, investičně náročnější, projekty, které mají významný dopad pro řešená území. V České republice bylo identifikováno sedm metropolitních oblastí, jež mají nejsilnější potenciál růstu. Jednou z nich je i Hradecko-pardubická metropolitní oblast, jejímiž strategickými cíli je stát se udržitelnou (z hlediska životního prostředí a dopravní prostupnosti a dostupnosti), chytrou a kulturní metropolitní oblastí.
Abstract (EN): 
Integrated territorial investment represents realization of the integrated strategy of development of metropolitan area. Integrated territorial investment focuses on concrete areas of development and helps to use idle potential on the urban and city level. The assumption is that from integrated territorial investments will be implemented predominantly larger, capital-intensive projects which have significant impact on this area. In the Czech Republic there were identified seven metropolitan areas which have the strongest potential of growth. One of them is Metropolitan area of Hradec Kralove and Pardubice whose strategic objectives is to become sustainable (from the point of view of environment and traffic perviousness and availability), smart and cultural metropolitan area.