Rozvojová strategie založená na inteligentní specializaci. Proč je efektivní řízení projektů důležité?

Title (EN): 
The Development Strategy Based on Smart Specialization. Why Is Effective Project Management Important?
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá novými koncepty regionálních inovačních politik v projektech Strategie Evropa 2020. Autorka charakterizuje koncept inteligentní specializace (Smart Specialisation), který je ústředním pilířem a východiskem koncepce Strategie inteligentní specializace (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Tato tzv. RIS3 strategie ČR bude aplikována v procesech čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v období 2014 – 2020 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Příspěvek se zamýšlí nad novými nástroji regionální inovační strategie ve vztahu k teorii a praxi managementu, zejména znalostního.
Abstract (EN): 
The article is focused on new concepts of regional innovation politics within the European Strategy of 2020. The author describes the Smart specialization concept, which is the main pillar and starting point of the Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation. The „RIS3 Strategy of the Czech Republic” will be implemented in processes of drawing EU structural funds in period 2014-20120 in field of R&D and innovations. The article deals with the new instruments of regional innovation strategies in relation to theory and practice of management especially knowledge management.