Články autora

Efektivní řízení bezpečnosti měst a obcí přispívá ke komplexnímu a udržitelnému rozvoji regionu. Příspěvek analyzuje politiku a strategii řízení bezpečnosti měst, zejména strategii prevence kriminality a její začlenění do politik obcí, krajů i státu, podněty k přijímání opatření na místní úrovni, příklady projektů dobré praxe. K analýze bylo využito výstupů z regionální konference OSN Evropský HABITAT III na téma „Housing in Liveable Cities“ – Praha březen 2016 a zkušeností se strategií prevence kriminality ve městech a obcích v podmínkách ČR. Autorka deklaruje realizaci strategických cílů a programů prevence kriminality na místní úrovni příkladem dobré praxe úspěšného projektu v podmínkách města Kolín.
Příspěvek se zabývá novými koncepty regionálních inovačních politik v projektech Strategie Evropa 2020. Autorka charakterizuje koncept inteligentní specializace (Smart Specialisation), který je ústředním pilířem a východiskem koncepce Strategie inteligentní specializace (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Tato tzv. RIS3 strategie ČR bude aplikována v procesech čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v období 2014 – 2020 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Příspěvek se zamýšlí nad novými nástroji regionální inovační strategie ve vztahu k teorii a praxi managementu, zejména znalostního.
Příspěvek analyzuje bezpečnostní management jako integrální součást regionálního rozvoje. Vychází z teoretických aspektů managementu a systémových teorií. Autoři vymezují specifika bezpečnostního managementu a relevantní subjekty v oblasti vnitřní bezpečnosti – státní bezpečnostní služby, nestátní bezpečnostní služby a orgány krizového řízení. Jako účinný nástroj bezpečnostního managementu uvádějí koncept Community policing. V závěru shrnují současné i perspektivní nástroje při zabezpečování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v regionech.