Vybrané ekonomické, demografické ukazovatele, ukazovatele infraštruktúrnej vybavenosti a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva na meranie regionálnych disparít

Title (EN): 
Selected Economic, Demographic Indicators, Indicators of Infrastructure Facilities and Educational Level of the Population for the Measurement of Regional Disparities
Klíčová slova (CZ): 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Problematika regionálneho rozvoja, a to najmä v súvislosti s regionálnymi disparitami, je téma, o ktorej sa hovorí v rôznych sférach spoločnosti a je jedným z najzávažnejších problémov nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom kontexte. Na hodnotenie regionálnych disparít existuje veľké množstvo ukazovateľov. Vo všeobecnosti ich môžeme podľa ich charakteru rozdeliť na ekonomické, sociálno-ekonomické, demografické ukazovatele a ukazovatele infraštruktúrnej vybavenosti. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehľad vybraných ekonomických, demografických ukazovateľov, ukazovateľov infraštruktúrnej vybavenosti a vzdelanostnej úrovne. Kapitola infraštruktúrnej vybavenosti je rozdelená na tri podkapitoly: dopravnú, vodohospodársku a sociálnu infraštruktúru. Kapitola ekonomické ukazovatele na podkapitoly hrubý domáci produkt, hrubá pridaná hodnota, tvorba hrubého fixného kapitálu, priame zahraničné investície a miera nezamestnanosti. Ide o všeobecné zhrnutie ukazovateľov, ktoré sa najčastejšie používajú v slovenskej, českej a zahraničnej literatúre.
Abstract (EN): 
Problems of regional development is a topic which refers to different sections of society especially in the context of regional disparities and poses as one of the most serious problems not only in Slovakia but also in the wider European context. For the evaluation of regional disparities there a large number of indicators exists. In general, the indicators can be divided according to their characteristics on economic, socio-economic, demographic variables and indicators of infrastructure facilities. The aim of this paper is to provide an overview of the selected demographic indicators, indicators of infrastructure facilities and educational level. The chapter of infrastructure is divided to three subchapters: transport, water management and social infrastructure. The chapter of economic indicators in subchapters gross domestic product, gross value added, gross fixed capital, foreign direct investment and unemployment rate. It is a general summary of indicators that are most frequently used in Slovak, Czech and foreign literature.