Články autora

Problematika regionálneho rozvoja, a to najmä v súvislosti s regionálnymi disparitami, je téma, o ktorej sa hovorí v rôznych sférach spoločnosti a je jedným z najzávažnejších problémov nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom kontexte. Na hodnotenie regionálnych disparít existuje veľké množstvo ukazovateľov. Vo všeobecnosti ich môžeme podľa ich charakteru rozdeliť na ekonomické, sociálno-ekonomické, demografické ukazovatele a ukazovatele infraštruktúrnej vybavenosti. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehľad vybraných ekonomických, demografických ukazovateľov, ukazovateľov infraštruktúrnej vybavenosti a vzdelanostnej úrovne. Kapitola infraštruktúrnej vybavenosti je rozdelená na tri podkapitoly: dopravnú, vodohospodársku a sociálnu infraštruktúru. Kapitola ekonomické ukazovatele na podkapitoly hrubý domáci produkt, hrubá pridaná hodnota, tvorba hrubého fixného kapitálu, priame zahraničné investície a miera nezamestnanosti. Ide o všeobecné zhrnutie ukazovateľov, ktoré sa najčastejšie používajú v slovenskej, českej a zahraničnej literatúre.
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehlaď o často používaných metódach merania regionálnych disparít. Bližšie rozoberáme variačný koeficient, smerodajnú odchýlku, Giniho koeficient a bodovú metódu. Zamerali sme sa na ich silné a slabé stránky a možnosti ich využitia pri meraní regionálnych disparít. Ku každej jednej metóde sme sa snažili o čo najširší prehľad autorov, ktorý danú metódu využívajú.