Vyhodnocení vztahu a dopadů strategických rozvojových dokumentů (na příkladu měst okresu Praha-východ)

Title (EN): 
Evaluation of Relations and Impact of Strategic and Development Documents (on the Example of Cities of Praha-východ District)
Abstrakt: 
Článek se zabývá oblastí územního a strategického plánování. Vysvětlena je podstata strategického a územního plánování a základní pojmy obou oblastí. Práce seznamuje s modely vztahů, které mohou nastat mezi jednotlivými strategickými rozvojovými dokumenty tj. územním plánem obce a strategickým plánem obce. Analyzovány jsou strategické a územní plány měst okresu Praha-východ a je vyhodnocen vztah mezi nimi. Na základě provedeného souhrnného hodnocení analyzovaných územních plánů a poté strategických plánů vybraných měst je vyhodnoceno, jak města dokumenty koordinují.
Abstract (EN): 
The paper is focused on the problematic of territorial and strategic planning. The principle and basic concepts of territorial and strategic planning are explained. The thesis introduces with models of relationship which can come in between particular documents e.g. master (urban) plan and strategic development plan. Strategic and territorial plans of cities located in Praha-východ district are being analyzed and relation between them is being evaluated. Coordination of these documents by cities is evaluated according to summary evaluation of analyzed territorial plans and lately strategic plans of particular cities.