Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži

Title (EN): 
Czech Development Aid and its Efficency Case Study from Cambodia
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek představuje aktuální podobu české rozvojové pomoci na pozadí naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. Základním materiálem je Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce pro roky 2010 – 2017 vč. institucionálního zabezpečení v podobě České rozvojové agentury i neformální platformy FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Cílem článku je na základě rešerše odborných pramenů a verbální deskripce analyzovat stav aktuální české rozvojové spolupráce a na konkrétním příkladu z vlastního rozvojového projektu rozvoje JHP školy pro nemajetné studenty v Kambodžském Puoku a demonstrovat možný přístup k reálnému naplňování vytýčených miléniových cílů.
Abstract (EN): 
The paper is focused on current stage of Czech development aid and Millennium development goals filling up. The basic material is Conception of Foreign Development Co-operation for 2010-2017 years including institutional provision e.g. Czech Development Agency as well as informal platform FoRS – Czech Forum for Development Co-operation. The aim of the paper is (on the basement of literature search and verbal description) analyzing the current stage of Czech development aid. There is demonstrate a possible approach for Millennium Development Goals filling up on our own Development Project of JHP School for poor students in Puok Village, Cambodia.