Čím lze odůvodnit plošný růst sídel – aneb jak stanovit přiměřenost záborů ploch a přispět tak k udržitelnému rozvoji území?

Title (EN): 
How Can We Account for The Areal Increase in Settlements – or how to Determine The Adequacy ff The Conquest of Sites And Contribute to The Sustainable Development of The Area?
Vydání: 
Abstrakt: 
Stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany hodnot tohoto území, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny, vymezení zastavěného území, ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury a vymezení zastavitelných ploch, je hlavní úlohou územního plánu. Způsob řešení těchto úloh však může být různý, často se tak děje na úkor zničení či ztráty neobnovitelných a jedinečných zdrojů, jakými jsou i území, zemědělská půda, vodní režim či biodiverzita. Jakým způsobem lze odůvodnit to či jiné řešení, rozsah záborů ploch, narušení krajiny? Je možné využít exaktních metod bilancování návrhu územního plánu?
Abstract (EN): 
The determination of the basic concept of the village area development, protection of this area, its areal and spatial arrangement, arrangement of the countryside, definition of the area with development potential, sites and corridors of technical infrastructure and definition of the buildable areas, is the main task of the planning documentation. However, the method of dealing with these tasks can vary, often it occurs to the exclusion of damage and loss of non-renewable and unique resources which are also areas, agricultural land, water system or biodiversity. How can we account for this or other solution, the extend of the conquest of areas, disruption of the countryside? Can exact methods be used to review the draft of the region plan?