Preference obcí a měst při zajištění podpůrných služeb pro efektivní chod obcí, možnosti meziobecní spolupráce

Title (EN): 
Preferences of Communities and Towns in the Provision of Support Services for Efficient Functioning of Municipalities, Possibility of Inter-Municipal Cooperation
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zaměřuje na možnost využití meziobecní spolupráce jako nástroje pro zajištění podmínek pro efektivní fungování obcí. Prostřednictvím meziobecní spolupráce je možné usilovat o společného zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb zajišťovaných obcemi v samostatné působnosti, případně realizovat rozvojová opatření společného zájmu. Jako nové téma meziobecní spolupráce se však objevuje i poptávka po zajištění podpůrných vnitřních služeb umožňujících vlastní chod obcí a měst, jako jsou právní a účetní služby, řešení veřejných zakázek, společná koordinace strategického plánování apod. Příspěvek přináší první výsledky plošného šetření především mezi malými obcemi, které indikují možný zájem o zřízení společných kapacit na zajištění těchto agend.
Abstract (EN): 
The article focuses on the potential for inter-municipal cooperation as a tool for ensuring conditions for efficient functioning of municipalities. Through municipal cooperation could be sought common availability and quality of public services provided by municipalities in the autonomous powers, or implement development initiatives of common interest. As a new topic of municipal cooperation, however, appears the demand for ensuring internal support services allowing for the actual operation of municipalities, such as legal and accounting services, public procurement solutions, joint coordination of strategic planning and the like. The paper presents the first results of the surface survey in particular among small municipalities which indicate possible interest in establishing joint capacity to provide these agendas.