Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic

Title (EN): 
Suburbs and Types of Suburbs in Hinterland of City – The City of České Budějovice
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek představuje výzkum suburbanizace v bližším zázemí Českých Budějovic, konkrétně vymezování zde ležících suburbií, jejich typizaci a srovnání. Suburbia a jejich typy, dále také semisuburbia a městečka aglomerace, jsou vymezována na základě několika kriteriálních charakteristik – na základě převažujícího zastoupení bytů v novějších domech městského charakteru, významného zastoupení nevenkovských přistěhovalců, nadpolovičního podílu vyjíždějících za prací do města (a malých měst a suburbií) a na základě stanovené maximální vzdálenosti od města. V řešeném území bylo takto vymezeno 23 suburbií příměstské krajiny, 20 suburbií blízké venkovské krajiny, 5 suburbií vzdálenější venkovské krajiny a 5 městeček aglomerace, navíc také 26 venkovských sídel s částečnou suburbanizací – semisuburbií. Metodika výzkumu by mohla být využita k poznání suburbanizace v zázemí dalších větších měst Česka.
Abstract (EN): 
The article presents research on suburbanisation in the near hinterland of the city of České Budějovice, specifically on identifying here located suburbs, their types and comparison. Suburbs and their types, as well as semi-suburbs and small town of agglomeration, are defined on the basis of several criterial characteristics – on the basis of the prevailing representation of apartments in newer homes of urban character, significant proportion of non-rural migrants, the prevailing share of commuters to the city (and small towns and suburbs) and the maximum distance from the city. In total, there are defined 23 suburbs of the near city landscape, 20 suburbs of near rural landscape, 5 suburbs of distant rural landscape and 5 small towns of agglomeration, in addition there are also 26 rural settlements with partial suburbanization – semi-suburbs. Research methodology could be used to research of suburbanization in the hinterlands of other cities the in the Czech Republic.