Zhodnotenie súčasného manažmentu poľnohospodárskych ekosystémov vo vybranom území z hľadiska udržateľnosti

Title (EN): 
Assessment of Current Management of Agricultural Ecosystems in The Selected Area in Terms of Sustainability
Vydání: 
Abstrakt: 
V súčasnosti sa spoločnosť orientuje na dosiahnutie udržateľnosti životného prostredia, ktorá je zároveň z veľkej časti zabezpečovaná udržiavaním služieb prírodných ekosystémov. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je identifikovanie poľnohospodárskych ekosystémov v skúmanom území a následné zhodnotenie manažmentu ekosystémov a ich služieb vo väzbe na udržateľný rozvoj. Záujmovým územím je malá podhorská obec Kostoľany pod Tribečom, ležiaca v juhozápadnej časti pohoria Tribeč. Naše úlohy spočívali v identifikácii subjektov realizujúcich svoje aktivity na poľnohospodárskych ekosystémoch. V nasledujúcich častiach práce sme sa venovali analýze štruktúry a riadenia agroekosystémov, z hľadiska udržateľnosti. Postupovali sme spôsobom analýzy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, príslušnej poľnohospodárskej legislatívy a potenciálu aktuálneho poskytovania ekosystémových služieb verejnosti.
Abstract (EN): 
Currently, human society is focused on achieving sustainable environment which is also largely secured by maintaining natural ecosystem services. The main aim of the presented paper is identifying agricultural ecosystems in studied area and evaluation of ecosystem management and provided services in relation to sustainable development. The area of our interest is small mountain village Kostoľany pod Tribečom. It is located in the southwest part of the mountain Tribeč. Our tasks consisted of identifying entities performing their activities within agricultural ecosystems. Later, we dealt with analysis of agricultural ecosystems structure and management in terms of sustainability. We followed the process of analysis of valued soil-ecological units, than of the relevant agricultural legislation and the current provision potential of ecosystem services to the public.