Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu Ruska a štátov post-sovietskeho regiónu

Title (EN): 
Competitiveness in Tourism of Russia and Countries in Post-Soviet Region
Vydání: 
Abstrakt: 
Cieľom prezentovaného článku je definovať index konkurencieschopnosti Ruska a štátov bývalového Sovietskeho zväzu základe 14 faktorov za roky 2007 – 2013. Účelom tejto analýzy je aj identifikácia základných faktorov, ktoré sa najvýznamnejšie podieľajú na disparitách v konkurencieschopnosti európskych destinácií. V článku sa snažíme vyhodnotiť sekundárne dáta Svetového ekonomického fóra, ktoré každoročne publikuje Správu o globálnej konkurencieschopnosti (Travel and Tourism Competitiveness Report) s cieľom definovať silné a slabé stránky vybraných krajín na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. V analyze hodnotíme nasledovné čiastkové idnexy: regulačný rámec, podnikateľské prostredie a infraštruktúra a ľudské, kultúrne a prírodné zdroje.
Abstract (EN): 
This paper presents an examination of the competitiveness of countries in post-Soviet region based on 14 factors. More specifically, it examinated how these coutnries were clustered according to htier competitiveness scores of 13 factors and also tried to illustrate their competitiveness positions in region. Secondary data, comprised of the Travel and Tourism Competitiveness index 2007-2013, were included in data analysis. Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI consists of few wider categories whose variables affect the competitiveness of the tourism in certain countries, or, in this case, destinations or its carries. These categories are summarized in three basic sub – indicates: index of regulatory frames of tourism and travel, sub – index of work surrounding and infrastructure of tourism and travel followed by the sub – index of human, cultural and natural resources.