Potenciál využívání veřejných dat o hospodaření obcí v rámci územního plánování

Vydání: 
Abstrakt: 
Jedním ze zdrojů otevřených (veřejně dostupných) dat v ČR, které jsou využitelné také v rámci územního plánování, jsou finanční data o hospodaření obcí. Tato data jsou v ČR dostupné ve státní databázi „MONITOR“ nebo v databázi provozované neziskovým sektorem s názvem „Rozpočet obce“. Cílem článku je (1) popsat finanční databáze a jejich využitelnosti pro územní plánování, (2) na základě provedení jednoduché komparace dostupnosti finančních dat pro územní plánování v ČR a v Bulharsku diskutovat příčiny stavu v ČR. Rozpočty obcí je možné považovat za jednu z významných hybných sil v rámci rozvoje území. Dle statistiky Eurostatu činily v ČR v roce 2014 celkové vládní výdaje 42,0 % HDP a výdaje místních vlád představovaly 10,1 % HDP. Pro srovnání mělo Bulharsko tyto výdaje ve výši 39,2 % HDP a výdaje místních vlád ve výši 8,9% HDP. Zejména u malých obcí může při vymezování funkce jednotlivých území velmi pomoci trendová analýza (například příjmů obce), komparativní analýza nebo benchmarking s konkrétní obcí nebo se srovnatelně velikou skupinou obcí ukázat. Analýza může ukázat, zda má obec potenciál a zejména finanční zdroje skutečně financovat během následujících let zamýšlené využití území. Stejně tak tato analýza může napovědět, zda obec bude mít provozní prostředky na provozování dané infrastruktury. Výzkum ukázal, že ač jsou finanční data v ČR koncentrovaně k dispozici, nejsou v rámci územního plánování prakticky využívána. Pro porovnání bylo zvoleno Bulharsko, kde data nejsou v podobě databáze veřejně přístupná a jejich využití pro územní plánování nebylo taktéž identifikováno. Základní příčinou je v ČR skutečnost, že ani zadavatelé územních plánu (tedy obce) a ani zpracovatelé (odborné organizace) nejsou zvyklé s těmito finančními daty pracovat. V ČR tak není nezbytné přijímat žádné legislativní opatření v tomto směru, nicméně je žádoucí k tomuto tématu otevřít odbornou diskusi, k čemuž i tento výzkum měl přispět.
Abstract (EN): 
One of the sources of open (publicly available) data in the Czech Republic, which is also useful in the context of regional/urban planning, is the financial data on management of municipalities. This data is available in the Czech Republic in the state database "MONITOR" or in a database operated by the non-profit sector called "The Municipal Budget." This article aims (1) to describe a financial data in the Czech Republic for regional/urban planning, (2) to compare the availability of financial data for planning in the Czech Republic and Bulgaria, and discuss the causes of the condition in the Czech Republic. Municipal budgets can be considered as one of the major driving forces in the development of an area. According to Eurostat statistics for the Czech Republic in 2014, the total government expenditure accounted for 42.0% of GDP while the expenditures of local governments accounted for 10.1% of GDP. In comparison, Bulgaria had government expenditures amounting to 39.2% of GDP and expenditures of local governments in the amount of 8.9% of GDP. While defining the functions of individual areas, trend analysis (eg incomes within the community), comparative analysis and benchmarking with specific municipalities or comparably large group of municipalities can be of great help as indicators for small communities. The analysis may show whether the municipality has the potential and, especially, the financial resources to actually fund planned land use over the following several years. Likewise, this analysis might suggest whether the community will have the operational funds for the operation of its infrastructure. Research has shown that although the financial data in the Czech Republic is available in concentrated form, it is not practically used in the context of urban planning. For comparison, Bulgaria was selected, where the data is in the form of a publicly accessible database and its use for regional/urban planning was also not identified. The basic cause is that in the Czech Republic neither contracting authorities of regional/urban planning (the community) nor even processors (professional organizations) are used to working with this financial data. In the Czech Republic it is not necessary to take any legislative action in this direction, however, it is desirable to open up this topic to expert discussion to which end this research should assist.