Rakúske skúsenosti so zlučovaním a spoluprácou obcí na príklade spolkovej krajiny Štajersko

Title (EN): 
Austrian experiences with merging and cooperation between municipalities on the example og the province of styria
Vydání: 
Abstrakt: 
Jestvuje viacero prístupov k regionálnemu rozvoju, resp. úpadku. Pre úspešnosť regiónu je potrebné prosperovanie najmenších samosprávnych jednotiek v rámci jeho územia. Cieľom príspevku je vysvetliť reformné kroky zlučovania obcí v spolkovej republike Štajersko v Rakúsku od roku 2011. Na základe kvalitatívnych metód doplnených o štatistiky príspevok ozrejmuje dôležitosť zmeny verejnej politiky tzv. prístupom ,,bottom-up“. Od občanov či politických strán v danom regióne bol naštartovaný reformný proces v Štajersku, ktorý má priniesť hlavne ekonomický prospech samotnej spolkovej republiky. Účinnosť reformného procesu nastala od januára 2015.
Abstract (EN): 
There are several approaches to regional development, respectively. bankruptcy. For the success of the region is necessary the growth of the smallest self-governing units within its territory. The aim of this paper is to explain the reform steps of merging municipalities in the Federal Republic of Styria in Austria since 2011. On the basis of qualitative methods supplemented by statistics, paper clarifies the importance of changing public policy with application of model ,, bottom-up ". From citizens and political parties in the region it was initiated reform process in Styria, which has mainly bring economic benefit to itself. The effectiveness of the reform process has occurred since January 2015.