Pevnostní vs. veřejný prostor města. Vývoj vybraných městských prostorů v Hradci Králové od pevnosti k dnešku

Title (EN): 
Stronghold areas vs. Public spaces of the city. Development of selected urban spaces in Hradec Králové from the Stronghold era to the present day
Vydání: 
Abstrakt: 
Systém veřejných prostorů je zásadní nejen pro prostorovou organizaci města, ale i pro fungování života města jako takového. V případě transformace pevnostních měst na města moderní bývá akcentován význam okružní třídy, ale vlastní život města se přitom odehrával a odehrává v prostorách zcela odlišných, na náměstích, městských třídách a v řadě dalších „spojujících“ ulic. Článek se zaměřuje na veřejné prostory centrálního Hradce Králové, které vznikly v průběhu transformace města z pevnosti na moderní město a na jejich význam pro formování Hradce Králové jako „velkoměsta“. Důraz je kladen na ústřední soustavu městských prostorů západně od Pražského mostu – náměstí Svobody, Gočárovu třídu a Ulrichovo náměstí. Metodologicky je článek založen na analýze historických údajů, jejich deskripci a komparaci s obecnými metodologickými přístupy v oblasti zkoumání veřejných prostorů.
Abstract (EN): 
The public space system is of key importance not only for the spatial organisation of the town, but also for the functioning of town life as such. In the instance of the transformation of stronghold towns into modern cities, it is the significance of the ring road which is usually emphasised, nonetheless the actual life of the town used to take part and still does in totally different spaces, such as squares, city avenues, and many other "connecting" streets. The article focuses on public spaces of central Hradec Králové formed in the course of the transformation of the town from the stronghold into a modern city and their importance in the development of Hradec Králové as a "city". The emphasis is placed on the central system of urban spaces west of Prague Bridge, i.e. Liberty Square, Gočár Avenue and Ulrich Square. From the methodological point of view, the article is based on an analysis of historical data, their description and comparison with general methodological approaches in exploring public spaces.