Bezpečnost měst a obcí jako součást jejich řízení a rozvoje (závěry regionální konference OSN Evropský HABITAT III)

Title (EN): 
The Security of Municipalities as a Part of their Management and Development (Conclusion of un Regional Conference European HABITAT III)
Vydání: 
Abstrakt: 
Efektivní řízení bezpečnosti měst a obcí přispívá ke komplexnímu a udržitelnému rozvoji regionu. Příspěvek analyzuje politiku a strategii řízení bezpečnosti měst, zejména strategii prevence kriminality a její začlenění do politik obcí, krajů i státu, podněty k přijímání opatření na místní úrovni, příklady projektů dobré praxe. K analýze bylo využito výstupů z regionální konference OSN Evropský HABITAT III na téma „Housing in Liveable Cities“ – Praha březen 2016 a zkušeností se strategií prevence kriminality ve městech a obcích v podmínkách ČR. Autorka deklaruje realizaci strategických cílů a programů prevence kriminality na místní úrovni příkladem dobré praxe úspěšného projektu v podmínkách města Kolín.
Abstract (EN): 
Effective security management of municipalities contributes to the complex and sustainable development of region. The article analyzes politics and strategy of security management especially crime prevention and its integration into municipalities, regions and states politics, suggestions to take action on local level, examples of best experience. For the analysis, the outputs from regional UN conference European Habitat III (focus on “Housing in Liveble Cities) - Prague March 2016 and experiences with strategies of crime prevention in cities and municipalities in conditions of the Czech republic, were used.
Příloha: