Mapování bariér jako součást dlouhodobé integrace osob se zdravotním Postižením

Title (EN): 
Mapping Barriers as a Part of Long Term Integration of Handicapped People
Vydání: 
Abstrakt: 
Součástí strategického plánování jakéhokoli města, či regionu, předpokládá kromě jiného sna-hu o takový urbanistický rozvoj, který by vedl k posílení sociální péče o imobilní, sluchově i zrakově postižené občany. Jednou z klíčových oblastí, zmíněných v Strategickém plánu rozvo-je města Hradce Králové do r. 2030, je i podpora a rozvoj sociálních služeb, konkrétně realiza-ce opatření, zaměřená na osoby se zdravotním postižením. Jedním z těchto opatření je vytvo-ření a kontinuální rozvoj interaktivního mapového portálu, zaměřeného na prezentaci města z pohledu jeho (bez)bariérovosti, navržení metodiky naplňování relevantními daty a systému zapojení zdravotně postižených občanů do jeho realizace. Smyslem je prezentovat moderními prostředky konkrétní trasy a objekty z hlediska stupně bariérovosti podle jasných kritérií ze dvou pohledů – nevidomých a tělesně postižených občanů, kteří se aktivně podílejí na mapo-vání. Projekt je v současné době ve fázi realizace, která spočívá v mapování vybraných tras a objektů, vytvoření databáze dle kritérií bariérovosti pro jednotlivé kategorie postižení a pre-zentace výsledků v mapě – webovém publikačním portálu. Výsledky této činnosti jsou využí-vány jednak k navrhování optimálních tras prostředků MHD, pro zpracování plánů investic na rekonstrukce ulic a chodníků, pro soukromé investory a majitele objektů a hlavně pro bezpeč-nější pohyb zdravotně postižených občanů po městě. Projekt vznikl s finanční podporou MPSV ČR a významnou roli při jeho realizaci hrály Geografické informační systémy (GIS).
Abstract (EN): 
Part of the strategic planning of any city or region suggests among others an effort for the urbanistic development that would lead to the reinforcement of social care of immobile, hear-ing or visually impaired citizens. One of the key parts mentioned in Strategic development plan of Hradec Králové till 2030 is also the support and development of social services, more precisely the implementation of measures focusing on people with disabilities. One of such measures is to create and continuously develop interactive map portal focusing on presentation of the city from the perspective of its barriers (or lack of those), to design a methodology of feeding the system with relevant data, as well as to create a system of handicapped citizens’ inclusion in portal’s implementation. The aim of this is to present in modern way particular paths and objects according to the level of their barriers divided by certain criteria from per-spectives of visually impaired and physically handicapped citizens, who actively participate in data collection. The project is currently in its implementation phase that consists of collection of data about selected paths and objects, creation of database according the barriers’ criteria for particular types of handicap and presentation of results in the form of a map – web pub-lishing portal. The results of this activity will be used for designing the optimal routes of pub-lic transport vehicles, for creation of plans for investments in and reconstruction of sidewalks, for private investors and property owners and mainly for safer movement of disa-bled/handicapped people in the city. The project was created with financial support of Czech Ministry of Labour and Social Affairs and the GIS played the important role in its implemen-tation.
Příloha: