Články autora

Součástí strategického plánování jakéhokoli města, či regionu, předpokládá kromě jiného sna-hu o takový urbanistický rozvoj, který by vedl k posílení sociální péče o imobilní, sluchově i zrakově postižené občany. Jednou z klíčových oblastí, zmíněných v Strategickém plánu rozvo-je města Hradce Králové do r. 2030, je i podpora a rozvoj sociálních služeb, konkrétně realiza-ce opatření, zaměřená na osoby se zdravotním postižením. Jedním z těchto opatření je vytvo-ření a kontinuální rozvoj interaktivního mapového portálu, zaměřeného na prezentaci města z pohledu jeho (bez)bariérovosti, navržení metodiky naplňování relevantními daty a systému zapojení zdravotně postižených občanů do jeho realizace. Smyslem je prezentovat moderními prostředky konkrétní trasy a objekty z hlediska stupně bariérovosti podle jasných kritérií ze dvou pohledů – nevidomých a tělesně postižených občanů, kteří se aktivně podílejí na mapo-vání. Projekt je v současné době ve fázi realizace, která spočívá v mapování vybraných tras a objektů, vytvoření databáze dle kritérií bariérovosti pro jednotlivé kategorie postižení a pre-zentace výsledků v mapě – webovém publikačním portálu. Výsledky této činnosti jsou využí-vány jednak k navrhování optimálních tras prostředků MHD, pro zpracování plánů investic na rekonstrukce ulic a chodníků, pro soukromé investory a majitele objektů a hlavně pro bezpeč-nější pohyb zdravotně postižených občanů po městě. Projekt vznikl s finanční podporou MPSV ČR a významnou roli při jeho realizaci hrály Geografické informační systémy (GIS).