MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ: VÝZNAM MUZEÍ Z HLEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ DLE AGENDY 2030

Title (EN): 
MANAGMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION: THE IMPROTANCE OF MUSEUMS IN THE EDUCATION ACCORDING AGENDA 21
Vydání: 
Abstrakt: 
Muzea v ČR hrají při vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání důležitou roli. Z toho hlediska je síť muzeí důležitá také z hlediska potenciálu pro příspěvek plnění cílů Agendy 2030. V roce 2015 bylo v ČR 484 muzeí a galerií, včetně poboček mimo sídlo muzea, byl tento počet 827. V každém okrese v ČR tak působí jedno, ale obvykle více muzeí nebo poboček muzeí. Lze konstatovat, že síť muzeí v ČR je dostatečně hustá. Moderní muzea se snaží o naplňování paměťové, vzdělávací a zážitkové funkce. Příspěvek muzeí k naplňování cílů Agendy 2030 vyžaduje zvětšovat průnik třech funkcí, tedy jde o (1) efektivní a šetrné využívání sbírkových předmětů (paměťová funkce), a to (2) ve prospěch vzdělávání v souvislostech cílových skupin (dětí, veřejnosti, …) pomocí (3) příběhů, zážitků a radosti z bádání (zážitková funkce).
Abstract (EN): 
Museums in the Czech Republic play an important role in education, including lifelong learning. From this point of view, the network of museums is also important in terms of its potential for contributing to the achievement of the Agenda 2030 goals. In 2015, there were 484 museums and galleries in in the Czech Republic. This number grows to 827 when including branches beyond the museum's principal location. There is at least one in each district in the Czech Republic, but there are usually more of both museums or branches of museums. It can be stated that the network of museums in the Czech Republic is sufficiently wide-spread. Modern museums endeavour to fulfil their memorial, educational, and experiential functions. The contribution of museums to the achievement of Agenda 2030 aims to increase the penetration of three functions, namely: (1) the efficient and proper use of collections (memorial function), (2) the success of learning (educational function) in the context of target groups (children, the public, etc.) (3) the stories, experiences, and pleasure from research (experiential function).