OCHOTA VEŘEJNOSTI EKONOMICKY SE PODÍLET NA ZAJIŠTĚNÍ GARANTOVANÉ KVALITY PITNÉ VODY

Title (EN): 
PUBLIC WILLINGNESS IN ECONOMIC PARTICIPATION ON GARANTED QUALITY OF DRINKUNG WATER ASSURANCE
Vydání: 
Abstrakt: 
Jedním s cílů udržitelného rozvoje je zajistit obecnou dostupnost kvalitní pitné vody. O tomto problému se předpokládá, že v Evropě je dnes vyřešen. V poslední době se zde ale začíná diskutovat o tom, že se v pitné vodě objevují nemetabolizovaná farmaka, která mohou představovat potenciální zdravotní riziko. Existují technologie efektivně odbourávající farmaka z pitné vody. Jejich použití by se ovšem promítlo do ceny vodného a stočného, kterou by platil konečný uživatel. Článek přináší informace o výsledcích sociologického průzkumu, který proběhl v rámci společného česko-norského projektu AQUARIUS na území ČR v letech 2015-2016. Jeho cílem bylo zjistit, jaká je ochota spotřebitelů ekonomicky se podílet na nákladech spojených s případným dodatečným instalováním technologií, které by zabezpečily garantovanou kvalitu pitné vody. Souhrnně lze konstatovat, že většina respondentů (65%) by s navýšením ceny souhlasila. Soubor však nebyl homogenní, jako třídící znaky se projevily především proměnné charakterizující pohlaví, věk a sociální status (vzdělání, příjem). Svou roli hrála i celková spokojenost s prostředím, ve kterém respondenti dlouhodobě žili.
Abstract (EN): 
One of the Sustainable Development Goals is to ensure that drinking water to be available for public. In Europe, this goal is generally assumed to be already achieved. Nevertheless, recently a discussion has appeared concerning residuals of pharmaceutics in drinking water that could represent potential health risk. There are technologies able to effectively remove these pharmaceutics from drinking water. Application of these technologies, however, would lead to an increase of charges for water paid by an end user. The article reports on results of a sociological research conducted in the Czech Republic in 2015-2016, as a part of the Czech-Norwegian project named AQUARIUS. The aim of the research was to identify willingness of end users to economically participate in additional costs related with installation of technologies that would guarantee drinking water of high quality. It could be briefly summarised that majority of respondents (65%) would agree with increased price for water. The sample was not homogenous, however. Variables representing gender, age and social status (education an income) appeared to be predictors, together with general satisfaction of respondents with the environment they lived in.