TECHNOLOGICKÝM PŘENOSEM K IMPLEMENTACI CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Title (EN): 
FROM TECHNOLOGICAL TRANSFER TO IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
Vydání: 
Abstrakt: 
Patentové právo úzce souvisí s přenosem technologií, které se v současné době staly diskutovaným tématem a hlavním záměrem sledovaného implementačního procesu v rámci globálních cílů udržitelného rozvoje ukotveného v předkládané Agendě 2030. Právní úprava také současné legislativy v České republice a jiných státech upravuje odměňování zaměstnanců, které je stanoveno přiměřeným či dodatečným vypořádáním při uplatnění práva a přenosu technologií či inovací. Tento článek se zabývá nastaveným systémem ukotveným v Rezoluci ze dne 25. září 2015 „Transformace našeho světa: Agenda 2030 a nové globální cíle udržitelného rozvoje“ a následně ji doplňuje o právní úpravy ve vybraných zemích při uplatňování přenosu vlastnictví nabytého zaměstnavatelem od zaměstnanců a systémem spravedlivého odměňování technologického přenosu, to je jádro tohoto dokumentu a souvisejících právních předpisů nejen v národním kontextu.
Abstract (EN): 
Patent Law related to the transfer of technology, which has currently become a topic of discussion and the main purpose of the monitored implementation process within the global sustainable development goals enshrined in the presented 2030 Agenda. The current legislation in the Czech Republic and other countries also regulates the remuneration of employees, determined by appropriate or additional settlement as part of the application of the law and the transfer of technology or innovation. This article focuses on the system set out in the Resolution of 25 September 2015, "Transforming our World: the 2030 Agenda and New Global Sustainable Development Goals", and subsequently complements it by legislation in selected countries, when applying the transfer of ownership acquired by the employer from employees and the equitable rewarding of technology transfer; this is the core of this document and related legislation not only in the national context.