UDRŽITELNÝ ROZVOJ KRAJINY A JEJÍ KULTURNÍ IDENTITA

Title (EN): 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE AND ITS CULTURAL IDENTITY
Vydání: 
Abstrakt: 
Této článek spojuje témata kulturní identity krajiny, jejího charakteru a udržitelného rozvoje. Evropská úmluva o krajině zavazuje smluvní státy právně uznat krajinu jako základní složku prostředí, v němž lidé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity. Ta ovšem předpokládá identitu místa (krajiny). Identita krajiny je v pojetí tohoto textu spojena s jejím charakterem. Protože je naše krajina krajinou kulturní, souvisí i s její kulturní a historickou charakteristikou, která se projevuje mj. historickými krajinnými strukturami. Jejich ochrana přispívá i k naplňování Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 (SDGs), zejm. cíle č. 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
Abstract (EN): 
This article deals with the cultural identity of the landscape, its character and its sustainable development. The European Landscape Convention is binding on the contracting states to recognize landscapes in law as an essential component of people’s surroundings, an expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation of their identity. However, the identity of the people postulates the identity of the places (landscape). The identity of the landscape (in the context of this text) is associated with its character. Our country is a cultural landscape. Its character is reflected, among other things, by historical landscape structures. Their recognition and protection also contributes to the fulfillment of Sustainable Development Goals (SDGs), in particular Goal no. 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.