RADIÁLA BRNA / DOPRAVNÍ TRASA JAKO LIMIT MĚSTA

Title (EN): 
BRNO RADIAL LINE / TRANSPORT LINE AS THE CITY LIMIT
Vydání: 
Abstrakt: 
Trasy a osy uvnitř sídla jako základní determinanty urbanistické kompozice. Urbanizační osa - významná dopravní trasa nebo souběh dopravních tahů se stává organizačním prvkem osídlení, kolem něhož se vytváří urbanizační prostor. (VÚVA, 1983). V rozvoji organismu města Brna zaujímá významnou roli trasa tramvajové linky č. 1. Článek představuje část modelového příkladu vybraného limitu území v rámci seminární práce studia základů urbanismu a ateliérové práce. Pojednává o historii a proměnách charakteru ploch, které tato linie spojuje, obsluhuje, kterými prochází.
Abstract (EN): 
The basic determinants of the urban composition – routes and axes, lines inside the settlement. Urbanisation axis – an important transport route of the coincidence of traffic flows becomes an organizational element of the settlement around which urbanization space is being created. (VÚVA, 1983). The route of the tram line No. 1 plays an important role in the development of the Brno city. The article deals with one part of reference example of selected limit of the territory within the seminar work of study of urbanism. It describes the history and the changes in the character of the areas that connects, serve and is going through this line.