ADAPTACE: TRENDY KONVERZE HIBERNUJÍCÍCH MĚSTSKÝCH CELKŮ

Title (EN): 
ADAPTIVE RE-USE: HIBERNATING URBAN UNITS CONVERSION TRENDS
Vydání: 
Abstrakt: 
Česká republika disponuje dlouhou historií výroby, která na našem území zanechala značný objem průmyslových areálů, z nichž dnes většina postrádá využití. Jelikož se většinou jedná o objekty s vysokou architektonickou, urbanistickou a historickou hodnotou, stávají se polem mezioborových sporů, jejichž většinovým výsledkem je demolice. Stále rostoucí počet světových příkladů však ukazuje na možnost využití brownfieldů jako palety městotvorných nástrojů, které jsou nezbytné pro naplňování trendů a potřeb urbanistického navrhování. Významný současný potenciál těchto areálů spočívá ve vytváření inkubátorů nových typologií reagujících na změnu životního a pracovního cyklu populace. Lze je proto vnímat jako rozhraní pro vytváření prototypů urbanistického rozvoje s možností testování v každodenním provozu. Tato skutečnost tak staví hybernující industriální zóny do pozice důležitého elementu pro definici nového, kvalitnějšího městského prostředí.
Abstract (EN): 
Czech Republic has a long history of production, which has left a significant volume of industrial sites in its territory, of which most of them are now deprived of use. Since they are buildings of high architectural, urban and historical value, they become a field of interdisciplinary disputes, the majority of which ends up with demolition. However, an increasing number of international examples show the possibility of using brownfields as a variety of town-planning tools that are necessary to meet the trends and needs of urban planning. The significant potential of these complexes at present lies in the creation of incubators of new typologies that respond to the transformation of the life and work cycle of the population. It can therefore be seen as an interface for creating prototypes of urban development with the ability to test in day-to-day operation. This puts the hibernating industrial zones in the position of an important element in defining a new, better urban environment.