EKONOMICKÉ ZÁUJMY AKTÉROV A BÝVANIE: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PRAHA – ZLIČÍN

Title (EN): 
ECONOMIC INTERESTS OF INVOLVED SUBJECTS AND HOUSING: CASE STUDY OF PRAGUE – ZLIČÍN
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článok sleduje, ako ekonomické záujmy rozličných aktérov ovplyvnili vývoj Mestskej časti Praha – Zličín za posledných 30 rokov, a aké postavenie mala v tomto vývoji problematika bývania. Prostredníctvom kvalitatívnej analýzy obsahu skúma územné plány Zličína za obdobie 1964-2019, strategický plán Zličína na roky 2009-2015, rozpracovanú verziu nového strategického plánu a výpovede 13 respondentov. Prípadová štúdia poukazuje na to, že miera heterogenity záujmov oslovených aktérov sa od 90. rokov minulého storočia postupne zvyšuje, avšak miera spolupráce medzi rôznymi aktérmi sa zlepšuje iba pomaly. Zástupcovia Zličína nevyužívajú plný potenciál strategického plánu na vyjednávanie synergických efektov medzi rôznymi názormi, prístupmi a zámermi v takej miere, ktorá by im umožnila tvoriť dostatočne aktívnu politiku bývania na Zličíne. Taktiež nie je možné tvrdiť, že za presadzovaním ekonomických záujmov v tejto lokalite stoja iba investori či developeri.
Abstract (EN): 
This article describes how actors’ economic interests influenced the development of the neighbourhood Prague – Zličín in last 30 years, and what the role of housing in this development was. Qualitative content analysis is used to explore the urban plans of Zličín (time period 1964-2019), the strategic plan for the years 2009-2015, the draft of new strategic plan and 13 interviews. The case study shows that the rate of heterogeneity of actors’ interests increases since the 90th of the 20th century, whereas the rate of cooperation among actors increases rather slowly. The representatives of Zličín do not use the full potential of strategic plans as documents allowing to negotiate synergic effects arising from diverse opinions, approaches and attitudes. Hence, the politics on housing in Zličín is not as active as it could potentially be. Also, enforcing economic interests in this neighbourhood should not be seen only as the matter of investors and developers.