ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT PODNIKU V KONTEXTU SOCIOEKONOMICKÉHO ROZVOJ STÁTU A REGIONU – PŘÍPADOVÁ STUDIE ŠKODA AUTO, A.S.

Title (EN): 
EVALUATION OF THE ENTERPRISE ACTIVITIES OF THE COMPANY IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND REGION - CASE STUDY ŠKODA AUTO, JSC
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Článek se zaměřuje na zhodnocení ekonomického významu firmy ŠKODA AUTO, a.s., jejího působení na trhu práce, zhodnocení společnosti jako zaměstnavatele, zhodnocení vlivu na příjmy municipalit, krajů a státu, přínos z hlediska vědy a výzkumu, zhodnocení společnosti v roli donátora. ŠKODA AUTO, a.s. je klíčovým subjektem automobilového klastru nacházející se na ose Mladá Boleslav – Liberec. Ze socioekonomické analýzy vyplynuly tyto klíčové charakteristiky (a) vysoká senzitivita na ekonomický vývoj, (b) vysoký význam na trhu práce a vysoce nadprůměrné mzdové ohodnocení, (c) silné poptávkové stimuly pro ekonomiku, (d) vysoké investice v oblasti výzkumu a vývoje jako projev vysoké autonomie, (e) akcent na donátorské aktivity a ochranu životního prostředí, (f) fiskální efekty hospodářské Škoda Auto, a.s. jsou významné. Z regionálního pohledu zaměřeného na Mladobolaslavsko lze jako klíčové charakteristiky uvést tyto (a) rozvoj je omezen lidskými zdroji, (b) význam nekoresponduje s administrativním vymezením území, (c) integrace v silném klastru posiluje ekonomiku.
Abstract (EN): 
The paper is focused on the evaluation of the economic importance of SKODA AUTO, JSC, its influence on the labour market, the evaluation of the company in the role employer, the evaluation of the influence on municipality finance, regional and state revenues, the contribution for research and development, the evaluation of the company in the role of donor. SKODA AUTO, JSC is a key subject of the automotive cluster located on the axis of Mlada Boleslav - Liberec. The socio-economic analysis has revealed the following key characteristics: (a) high sensitivity to economic development, (b) key player of labour market and highly above-average wage level, (c) strong demand incentives for the economies, (d) high investment in R & D as the expression of high autonomy, (e) emphasis on donor activities and environmental protection, (f) fiscal effects of economic Skoda Auto as are significant. The following key features from the regional perspective of Mladobolaslavsko can be mentioned: (a) development is limited by human resources; (b) importance does not correspond to the administrative delimitation of the territory; (c) integration in a strong cluster strengthens the economy.