ZPŮSOBY A TYPY OBČANSKÉ PARTICIPACE PŘI TVORBĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU V POPULAČNĚ MALÝCH OBCÍCH

Title (EN): 
FORMS AND TYPES OF CIVIC ENGAGEMENT IN THE CREATION OF LAND-USE PLANS IN LOW-POPULATION MUNICIPALITIES
Vydání: 
Abstrakt: 
Populačně malé obce tvoří významnou část sídelního systému České republiky, přičemž stává se poměrně běžnou praxí, že i obce tohoto typu dnes mají zpracovaný pro své území územní plán. Při procesu územního plánování je nezbytné zapojení veřejnosti, jakožto každodenních uživatelů plánovaného území. Cílem článku je identifikovat nejběžnější způsoby a základní typy občanské participace při územním plánování v populačně malých obcích. Na základě analýzy individuálních rozhovorů se starosty obcí byly definovány čtyři základní typy občanské participace, a to: konkrétně - osobní, konkrétně - obecní, všeobecně - univerzální a majoritně pasivní postoj obyvatel. Kromě formálních participačních nástrojů, které jsou definovány legislativou, jsou při územním plánování v populačně malých obcích významné i nástroje, které lze označit jako neformální.
Abstract (EN): 
Low-population municipalities account for a significant portion of the population distribution of the Czech Republic, and it is now relatively common practice for municipalities of this sort to have their own land-use plans. The process of land-use planning indispensably requires participation by the public and by the everyday users of the land in question. The aim of the article is to identify the most common forms and basic types of civic engagement in the land-use planning of low-population municipalities. An analysis of individual interviews with mayors led to the definition of four basic types of civic engagement: specifically personal, specifically municipal, generally universal, and mostly passive attitudes of the inhabitants. Besides formal instruments of participation, which are defined by law, land-use planning in low-population municipalities also makes considerable use of tools that could be termed informal.