VÝZNAM POUTNÍCH MÍST A CEST V SOUČASNOSTI

Title (EN): 
IMPORTANCE OF PILGRIMAGE SITES AND JOURNEYS IN CURRENT TIME
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek je zaměřen na význam poutních míst a cest pro současné poutníky. Zjišťována byla motivace pro jejich putování, zdali je vede rozměr duchovní, turistický nebo se jedná o záležitost „módní“, jelikož je to v dnešní době téma velmi mediálně diskutované. Zároveň bylo zjišťováno, jakým způsobem mají cíle sledovaných cest – poutní místa, rozvojový význam pro území, ve kterém se nacházejí. Pro analýzu byla záměrně vybrána dvě konkrétní poutní místa – Neratov, ležící v podhůří Orlických hor a Hájek ležící 17 km od západního okraje hlavního města Prahy. Při výzkumném šetření byly využity metody kvantitativního výzkumu (dotazníkové šetření), kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory) a metoda komparace sledovaných míst.
Abstract (EN): 
The article focuses on the importance of pilgrimage sites and journeys for contemporary pilgrims. Researching the motivation for their journey, whether it is guided by the spiritual or tourist dimension, or it is "fashion-driven", as this topic is actually often discussed in the media. Simultaneously, it analyses the importance of the monitored destinations – pilgrimage sites – for the development of the territory in which they are located. Two specific pilgrimage sites were deliberately selected for analysis – Neratov, situated in the foot of the Orlice Mountains, and Hájek, located 17 km from the western outskirts of the capital city Prague. The research survey used methods of quantitative research (questionnaire survey), qualitative research (semi-structured interviews) and a method of comparison of monitored sites.