AKO MÔŽU PLÁNOVAČI OVPLYVNIŤ ROZVOJ SÍDLISK? ROZLIČNÉ PERSPEKTÍVY PRINÁŠAJÚ ROZLIČNÉ ODPOVEDE

Title (EN): 
HOW CAN PLANNERS INFLUENCE DEVELOPMENT OF ESTATE HOUSING? DIFFERENT PERSPECTIVES OFFER DIFFERENT ANSWERS
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Problematika revitalizácie a rozvoja sídlisk naberá v našich končinách na význame, v praxi však nezriedka naráža na otázku, či vôbec a akým spôsobom môžu mať predstavitelia miest a obcí, odborníci a najmä plánovači na dianie na sídliskách reálny vplyv. Tento článok sa na položenú otázku pozerá z troch perspektív, a to cez optiku vymedzených časových úsekov, kontinuálneho vývoja a jednotlivcov. Poukazuje na to, že výber perspektívy zásadne mení naše vnímanie skúmaného javu/aspektu aj jeho kontextu, a že každá z uvedených troch perspektív upozorňuje plánovačov iné možnosti a nástroje.
Abstract (EN): 
Revitalisation and sustainable development of estate housing in Middle European postcommunist countries is desirable, yet challenging. Municipal representatives as well as experts face the question of whether and how is it possible to actively influence the development of estate housing. This article addresses the above question through three lens: via the perspective of limited time-spatial events, continuous evolution and individuals. It stresses that the particular perspective changes our understanding of observed aspects and their context, and that each of the three perspectives provides planners with different possibilities and tools.