KOMUNITNÍ ZAHRADY – SONDA DO STRUKTURY A MOTIVACE UŽIVATELŮ TŘÍ KOMUNITNÍCH ZAHRAD V PRAZE

Title (EN): 
COMMUNITY GARDENS – A PROBE INTO THE STRUCTURE AND MOTIVATION OF USERS OF THREE COMMUNITY GARDENS IN PRAGUE
Vydání: 
Abstrakt: 
V České republice má chalupaření a chataření dlouho tradici. Chaty a chalupy bývají součástí sociálního statusu městských rodin. S jejich vlastnictvím je ovšem spojen určitý závazek, který některé rodiny nejsou ochotné akceptovat. Pro jiné domácnosti je druhé bydlení finančně nedostupné. Nicméně i u těchto lidí přetrvává touha po vlastní zahrádce, kde by si mohli vypěstovat vlastní bio potraviny či květiny. Je obtížné získat v Praze klasickou zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii. Mnohé kolonie ustupují developerským projektům. Určitou alternativou k těmto zahrádkám jsou tzv. komunitní zahrady. Ty se dnes stávají světovým fenoménem, který má vzestupný potenciál. Hlavním cílem příspěvku je odpověď na otázku, jaký je profil uživatelů komunitních zahrad a jaká je jejich motivace k jejich využívání. Pro výzkum bylo použito pozorování a polostrukturované rozhovory s uživateli tří pražských komunitních zahrad.
Abstract (EN): 
In the Czech Republic, shacks and cottages have a long tradition. Cottages and cottages tend to be part of the social status of urban families. However, their ownership comes with a certain commitment that some families are not willing to accept. For other households, second housing is financially unaffordable. However, even these people still have a desire for their own garden, where they could grow their own organic food or flowers. It is possible to get a classic garden with a cottage in a gardening colony in Prague. Many colonies are giving way to development projects. A certain alternative to these gardens are the so-called community gardens. Today, they have become a world phenomenon that has an upward potential. The main goal of the paper is to answer the question of what is the profile of users of community gardens and what is their motivation for using them. Observations and semi-structured interviews with users of three Prague community gardens were used for the research.